Torx Bits

Artikelnummer Beschreibung
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T5
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T4
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T5
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T7
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 28 mm, Soort Torx: T2
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T3
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T8
Bitlengte: 150 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T8
Bitlengte: 150 mm, Soort Torx: T6
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T1
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T4
Bitlengte: 70 mm, Soort Torx: T7
Bitlengte: 90 mm, Soort Torx: T8
© copyright Twindis 2019