Wiha Bits

Artikelnummer Beschreibung
Bitlengte: 70 mm, Soort Philips: PH2
Bitlengte: 150 mm, Soort Philips: PH2
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T5
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T5
Bitlengte: 25 mm, Soort Tri-Wing: Y2
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T4
Bitlengte: 70 mm, Soort Philips: PH0
Bitlengte: 28 mm, Soort Pentalobe: PL5
Bitlengte: 25 mm, Soort Torx: T7
Bitlengte: 25 mm, Soort Philips: PH3
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 50 mm, Soort Torx: T10
Bitlengte: 28 mm, Soort Philips: PH1
Bitlengte: 90 mm, Soort Tri-Wing: Y4
Bitlengte: 25 mm, Soort Philips: PH1
© copyright Twindis 2019