Privacystatement MyMicro Group b.v.

Inleiding

Dit is het Privacystatement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyMicro Group B.V., tevens handelend onder de naam Twindis, statutair gevestigd te Laarbeek en kantoorhoudende te (5741 TR) Beek en Donk aan de Bosbeemd 16 (hierna te noemen: "MMG"), houder van de website: www.twindis.com.

MMG is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en dienstverlenende activiteiten. MMG hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. MMG houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van MMG, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens

MMG verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen ten behoeve van haar eigen dienstverlening aan een tweetal partners; te weten een partner die haar behulpzaam is bij het e-mailen van klanten (e-Village; Amersfoortseweg 10 E, 3705 GJ Zeist) en een partij die (bij bestellingen op rekening boven een bepaalde waarde) kredietwaardigheidsscans uitvoert (Atradius; David Ricardostraat 1, 1006 JD Amsterdam). Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die MMG (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

MMG verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de persoonlijke omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt MMG de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht MMG rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met MMG heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van MMG wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar MyMicro Group B.V., Postbus 114, 5740 AC Beek en Donk, dan wel een e-mailbericht aan info@mymicrogroup.com.

MMG verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen ten behoeve van haar eigen dienstverlening aan een tweetal partners; te weten een partner die haar behulpzaam is bij het e-mailen van klanten en een partij die (bij bestellingen boven een bepaalde waarde) kredietwaardigheidsscans uitvoert. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die MMG (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met MMG. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via info@mymicrogroup.com) als op het fysieke adres van MMG worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door MMG in behandeling genomen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging

MMG spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van MMG en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid

MMG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van MMG kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan MMG geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. MMG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen

MMG behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door MMG op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van MMG.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacybeleid van MMG, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@mymicrogroup.com of MyMicro Group B.V., Postbus 114, 5740 AC Beek en Donk.

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 23 januari 2017.