Aanmelden bij Twindis

Meld u aan als klant bij Twindis. U vraagt hiermee uw persoonlijke Twindis account aan, waarmee u kunt inloggen.
Vul het onderstaande formulier in.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten en leveringen van Twindis.
 2. Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de professionele koper of opdrachtgever, dan wel een ieder die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met Twindis die een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Twindis een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Ingeval er meerdere afnemers zijn die samen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens Twindis voor voldoening van de (tegen)prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 3. Indien Twindis niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Twindis het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 5. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende bedingen – waaronder mede eventuele algemene voorwaarden van afnemer worden verstaan – wordt door Twindis uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zodanige bedingen binden Twindis slechts, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Twindis zijn aanvaard.
 6. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.
 7. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle door Twindis gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend ook al is in het aanbod een termijn voor aanvaarding gesteld en zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.
 2. Door Twindis verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 3. Twindis behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Twindis een order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De order resp. opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee (2) werkdagen na verzending door Twindis van de order resp. opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.
 2. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee (2) werkdagen na factuurdatum schriftelijk protesteert.
 3. Overeenkomsten worden steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door Twindis ingewonnen informatie de naar Twindis' oordeel voldoende kredietwaardigheid van de afnemer blijkt.
 4. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Twindis slechts voor zover zij door Twindis schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Twindis is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan Twindis verstrekte order of opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

 1. Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro's, exclusief btw en transactiekosten.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren na het sluiten van de overeenkomst, is Twindis gerechtigd om naar alle redelijkheid de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van door Twindis te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen. Twindis is gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan de afnemer door te belasten.
 4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Twindis gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van één (1) maand de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan. Opzegging laat de verplichtingen van afnemer tot voldoening van de tegenprestatie over de periode tot aan de genoemde geplande ingangsdatum onverlet.

Artikel 5. Reclamaties

 1. De afnemer, dan wel een in zijn opdracht handelende derde, dient de door Twindis geleverde zaken terstond (na ontvangst) nauwkeurig te controleren en te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen twee (2) werkdagen na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Twindis, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van de afnemer ter zake is vervallen. Ingebruikneming van de zaken geldt als acceptatie. Indien het een uiterlijk niet zichtbaar gebrek betreft, is de afnemer gehouden klachten over het door Twindis geleverde binnen acht (8) dagen na het constateren van het gebrek, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk bij Twindis in te dienen.
 3. De afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Twindis in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden en de zaken waarover gereclameerd wordt ter beschikking van Twindis te houden. Indien de afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de afnemer geen aanspraken ter zake. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor Twindis. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de afnemer.
 4. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de afnemer geen rechten ontlenen. Het reclameren geeft de afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Twindis niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.
 5. Afnemer is verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 6. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en naar het oordeel van Twindis, genoegzaam door afnemer is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Twindis de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Twindis redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Twindis ter zake van zijn verplichtingen volledig gekweten. Het staat de afnemer niet vrij de zaken te retourneren, voordat Twindis daarmee conform de bepalingen van de toepasselijke RMA Voorwaarden Twindis heeft ingestemd. In geen geval is Twindis gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.
 7. Reclamaties aangaande facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht (8) dagen na factuurdatum.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Twindis aangewezen bankrekening binnen acht (8) dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Twindis vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
 4. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zijn en is Twindis, onverminderd zijn overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties als bedoeld in richtlijn 2000/35/EG geadapteerd door 2011/7/EU (betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties) in rekening te brengen, vermeerderd met € 7,50 aanmaningskosten, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Twindis verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150 (honderdvijftig). De in de boeken van Twindis voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan.
 5. Indien Twindis daartoe aanleiding ziet, kan Twindis bij of na het aangaan van de overeenkomst nadere zekerheid verlangen met betrekking tot nakoming van zowel de betalingsverplichtingen, als de overige verplichtingen van de afnemer. Indien de afnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Twindis gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en uiteindelijk de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Twindis op vergoeding van eventueel door Twindis geleden schade.
 6. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen worden bij nieuwe relaties de eerste drie orders onder rembours geleverd en daarvoor kosten in rekening gebracht. Zolang Twindis geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder rembours of middels vooruitbetaling geleverd.
 7. Ingeval de afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de afnemer niet meer te verwachten is, is elke vordering van Twindis op de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Twindis dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van Twindis op betaling, dan wel op schadevergoeding, en zijn recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Twindis tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van zo'n overeenkomst.
 2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico's te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Twindis te bezwaren, verhuren, vervreemden, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Twindis heeft voldaan. Het is de afnemer evenwel toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te vervreemden met dien verstande dat, totdat de afnemer de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met Twindis is nagekomen, Twindis in de rechten treedt van de afnemer jegens diens afnemers. De afnemer draagt alsdan, voorzover nodig, deze rechten aan Twindis over, welke overdracht Twindis aanvaardt. Het is de afnemer echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de afnemer surseance van betaling is gevraagd of de afnemer in staat van faillissement is verklaard.
 3. Indien en zolang Twindis eigenaar van de zaken is, zal de afnemer Twindis onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de afnemer Twindis (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan Twindis eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Twindis. De afnemer staat ervoor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.
 4. Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de afnemer aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 8. Levertijd

 1. Alle door Twindis genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Twindis bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Twindis schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Twindis nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 3 en de afnemer aan Twindis voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en Twindis de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de afnemer ontvangen heeft.
 3. Overschrijding van de door Twindis opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan zes (6) weken) van de overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.

Artikel 9. Levering en risico

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats Carriage Paid To, overeengekomen plaats van bestemming (CPT, Incoterms 2010). Vanaf het moment van levering gaat het risico (van verlies, vergaan, beschadigingen etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
 2. Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal plaatsvinden, mag Twindis de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Twindis gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. De hierboven omschreven (betalings) voorwaarden zijn ook van toepassing op elke deellevering.
 3. Indien de afnemer heeft geopteerd voor deellevering, zal het aantal deelleveringen per order beperkt zijn tot twee. In eerste instantie zullen de voorraadartikelen per direct worden uitgeleverd. In tweede en laatste instantie zullen alle verzamelde resterende artikelen van de betreffende order verzonden worden.
 4. Indien geleverde zaken na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan is Twindis te zijner keuze gerechtigd:
  1. de zaken ter beschikking van de afnemer op te slaan voor rekening en risico van de afnemer; of
  2. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Twindis op vergoeding van geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is.
  Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Twindis toekomende rechten.

Artikel 10. Overmacht

 1. Indien Twindis door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Twindis gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Twindis op betaling door de afnemer voor reeds door Twindis verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Twindis alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Twindis tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden of beperkingen, bedrijfsstoringen bij Twindis c.q. bij zijn toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door zijn toeleveranciers, waardoor Twindis zijn verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 11. Garantie

 1. Behoudens andersluidend beding in de RMA Voorwaarden van Twindis indien overeengekomen en behoudens hetgeen in 12.4 is bepaald, staat Twindis er jegens afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende vier (4) maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door Twindis afgegeven specificaties Indien de productspecificaties de afnemer noch bekend noch kenbaar mochten zijn, staat Twindis er jegens afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende dezelfde periode geen materiaal of constructiefouten vertonen. De in de vorige zinnen vermelde garantie geldt uitsluitend mits de zaken normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst, de RMA Voorwaarden Twindis en in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn en worden nagekomen. De garantie houdt uitsluitend in dat Twindis naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Twindis. Gebreken dienen schriftelijk bij Twindis te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Voor herstel van om welke reden dan ook verloren gegane gegevens op datadragers is Twindis nimmer aansprakelijk.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Twindis zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden.
 3. Door voldoening aan één van de in art. 11.1 genoemde prestaties is Twindis terzake van zijn verplichtingen volledig gekweten. Afnemer is niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen, noch is de afnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Indien zaken door Twindis van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Twindis zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
 5. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Twindis in rekening worden gebracht.
 6. Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Twindis nader op te geven adres.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Twindis jegens de afnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven verplichtingen.
 2. Indien en voorzover, ondanks het gestelde in artikel 12.3 op Twindis enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de netto koopprijs van de zaak terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan met dien verstande dat Twindis hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal € 2500,- per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
 3. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Twindis en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is Twindis nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor enige door afnemer geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van Twindis zal de afnemer Twindis vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde zaken en zal hij Twindis alle schade vergoeden die Twindis lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden over verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Exportrestricties

 1. Afnemer zal nationale en andere (waaronder Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met Twindis verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Afnemer vrijwaart Twindis voor enig nadeel dat deze zal lijden indien afnemer deze verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Twindis, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16. Merken en handelsnaam

 1. De afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Twindis gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Twindis worden gebezigd. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van Twindis ten aanzien van de gebruikmaking van de door Twindis gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Twindis of zijn toeleveranciers.

Artikel 17. Hardheidsclausule

 1. Mochten de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkoms

Artikel 18. Datum inwerkingtreding

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 1, die na 1 februari 2014 tot stand zijn gekomen.